ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ภาพรวมอาคารและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2500
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 1 แบบ 017
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2500
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 2 แบบ 216 ปรัปปรุง 46,216
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2516
งบประมาณ : 2,622,200 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 3 แบบ 318 ป
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 10,314,677 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 4 แบบ CS213B
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2516
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524
งบประมาณ : 432,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524
งบประมาณ : 648,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2516
งบประมาณ : 120,000 บาท
เพิ่มเติม..