ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2516
งบประมาณ : 120,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน

ลำดับที่ 4
แบบ อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2516
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 8 เมตร
ยาว 16 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2020-11-08 22:32:15