ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524
งบประมาณ : 648,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน

ลำดับที่ 3
แบบ 002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ,
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 648,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 30 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2020-11-08 22:32:08