ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 1 แบบ 017
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2500
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

อาคารเรียน

ลำดับที่ 1
แบบ 017
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2500
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 16 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 375 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
ห้องพิเศษ 0 ห้อง
ห้องว่าง 0 ห้อง
ห้องปฏิบัติการ 0 ห้อง
ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2020-11-08 22:31:39