ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทาวิชาการ เรื่อง การประเมินโครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะตามแนวทางการพัฒนาทั้งระบบ โรงเรียนศรีนคร ปีการศึกษา 2564
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนศรีนคร ปีการศึกษา 2564
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การประเมินโครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะตามแนวทางการพัฒนาทั้งระบบ โรงเรียนศรีนคร ปีการศึกษา 2564
ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
แจ้งเตือนการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดกิจกรรม MOE SAFETY CENTER
การจัดงานฉลองวันเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2565
กำหนดการฉีดวัคซีน
ประกาศโรงเรียนศรีนคร เรื่อง การเลื่อนวันเรียนออนไลน์
ประชาสัมพันธ์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนและประชาชน
ประกาศยกเลิกผุ้ชนะการประกวดราคาื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและอุปกรณ์วิชางานเกษตร แบบ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 พร้อมเลขที่ประจำตัวนักเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.4 พร้อมเลขที่ประจำตัวนักเรียน
ประกาศโรงเรียนศรีนคร เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนศรีนคร
ประกาศผลการจัดห้องเรียน ปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนศรีนคร เรื่อง การมอบตัวออนไลน์ หรือการมอบตัวด้วยตนเอง ประจำปีการศึกษา 2564
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับ 20)
ข้อปฏิบัติสำหรับประชาชน จากประกาศจังหวัดสุโขทัยฉบับที่ 32
ประกาศเรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนศรีนคร ปีการศึกษา 2564
เผยแพร่ชุดวีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เชิญส่งผลงานประกวดวรรณกรรม
ข้อปฏิบัติสำหรับประชาชน จากประกาศจังหวัดสุโขทัยฉบับที่ 24
ข้อปฏิบัติสำหรับประชาชน จากประกาศจังหวัดสุโขทัยฉบับที่ 23
คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19
คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา