ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายพิสัย โชติยานนท์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียนศรีนคร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2507
ชื่อ-นามสกุล : นายดรุณ เอมสุวรรณ
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ่โรงเรียนศรีนคร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2507 - พ.ศ. 2508
ชื่อ-นามสกุล : นายชื่น ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียนศรีนคร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2508 - พ.ศ. 2510
ชื่อ-นามสกุล : นายลำยง บ่อน้อย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียนศรีนคร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2510 - พ.ศ. 2519
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา จาดศรี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่โรงเรียนศรีนคร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2529
ชื่อ-นามสกุล : นายเสริม มีกล่ำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2534
ชื่อ-นามสกุล : นายละออง โขนงนุช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระ วัชรากูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายสมควร ดีรัศมี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2552
ชื่อ-นามสกุล : นางวารินทร์ เหลืองสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายภูมิสิทธิ์ มั่นคง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิ อาดูร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย บูรณะไทย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุชิต กมล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2565-ปัจจุบัน