ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 4 แบบ CS213B
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2516
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

อาคารเรียน

ลำดับที่ 4
แบบ CS213B
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2516
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 0 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 9 ห้อง
ห้องพิเศษ 7 ห้อง
ห้องว่าง 0 ห้อง
ห้องปฏิบัติการ 0 ห้อง
ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2020-11-08 22:31:59