คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายธนกร ทิพยธร
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยะชนก อิ่มเพ็ง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิภารัตน์ ลอยฟ้า
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายปิยดนัย ศรประสิทธิ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววริสา ดุสิต
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรกาญจน์ เสนาจักร
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายธุรการ
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุชาดา นิพูลธรรม
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัลยารัตน์ ไกยสวน
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายภานุพงศ์ เพ็ชรเอี่ยม
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอารีรัตน์ อินทรชิต
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5/2