กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

จ.ส.อ.พันศักดิ์ แสงทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นางสาวนัยนา โพธิ์กระจ่าง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางอัญชลี นงโพธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางศิริวัฒน์ จีนทั่ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสิริลักษณ์ แก้วส่องศรี
ครู คศ.3

นางสาวลำยงค์ พิมพิสาร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางปรียานุช เพ็งที