กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางศิริวัฒน์ จีนทั่ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0839529779
อีเมล์ : siriwat_wmk@hotmail.com
ที่อยู่ :
434/7 ม.3 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
เครื่องราช : ทม.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2550 ปริญญาโท / กศ.ม.คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / คณิตศาสตร์
2543 ปริญญาตรี / กศ.บ.คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / คณิตศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2545-2548 โรงเรียนบ้านท่าตาสี สปจ.สระแก้ว อาจารย์ 1
2548-2550 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 สพท.อุตรดิตถ์ เขต 2 ครู คศ.1
2550-2552 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพท.สุโขทัย เขต 2 ครู คศ.1
2552-ปัจจุบัน โรงเรียนศรีนคร สพม.38 ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล