กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสิริลักษณ์ แก้วส่องศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0897054635
อีเมล์ : prsonic@windowslive.com
ที่อยู่ :
28/4 หมู่ 4 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2543 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร
2548 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2544-2545 โรงเรียนคลองลานวิทยา อาจารย์ 1
2544-ปัจจุบัน โรงเรียนศรีนคร ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล