ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา

นายวิรัตน์ ศรประสิทธิ์
นักการภารโรง

นายบุญเหลือ อิ่มเขียว
นักการภารโรง
เบอร์โทร : 0850528218

นางสาวศศิธร สง่า
แม่บ้าน

นางสาวลินจง ถุงจันทร์
แม่บ้าน

นางพัชรี อิ่มเขียว
แม่บ้าน

นายสายันต์ มนต์คาถา
พนักงานขับรถ
เบอร์โทร : 0945676853