ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายบุญเหลือ อิ่มเขียว
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
วุฒิการศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0850528218
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล