กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นางวันเพ็ญ บุญประดับ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0892691009
อีเมล์ : -

นางเบญจมาศ อยู่เชื้อ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 085-7306749
อีเมล์ : benjamas-23@hotmail.com

นางสาวสุมลทิพย์ อินทโชติ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
เบอร์โทร : 0875721141
อีเมล์ : wonmanhayo32@gmail.com

นางสุปราณี บุญมาก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0856852149
อีเมล์ : Teachertoonny@gmail.com

นางสาวสุทธิดา อายุยืน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0921797502
อีเมล์ : aryuyuensuttida1995@gmail.com

นางสาวสันต์หทัย จุลเกตุ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6