กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุมลทิพย์ อินทโชติ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางวันเพ็ญ บุญประดับ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางเบญจมาศ อยู่เชื้อ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสมบัติ เพ็งแสงทอง

นางสุปราณี บุญมาก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวสุทธิดา อายุยืน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสันต์หทัย จุลเกตุ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6