กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางเบญจมาศ อยู่เชื้อ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 085-7306749
อีเมล์ : benjamas-23@hotmail.com
ที่อยู่ :
209/17​ หมู่​ 3​ ตำบลศรีนคร​ อำเภอศรีนคร ​จังหวัดสุโขทัย​ 64180
เครื่องราช : เหรียญจักรพรรดิมาลา​
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2518 ประถม​ศึกษา​ 4 โรงเรียนดรุณศาสตร์สงเคราะห์
2520 ประถมศึกษา​ 7 โรงเรียนบึงตะโกน​
2518 มัธยมศึกษาตอนปลาย​(ม.ศ.5)​ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
2527 ปริญญาตรี​ ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2555 ปริญญาโท​ กศ.ม.​ หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.2528 โรงเรียนศรีนคร อาจารย์1
พ.ศ.2536 โรงเรียนศรีนคร อาจารย์​ 2
พ.ศ.​2549 โรงเรียนศรีนคร ครูชำนาญการ
พ.ศ.2554 โรงเรียนศรีนคร ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้กระบวนการสุนทรียสนทนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง Natural disasters