กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายปราโมทย์ ม่วงพันธ์

นายธานี เกิดศรี