กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
อีเมล์ : tontoon.2508@gmail.com

นายธานี เกิดศรี

นางสาวศศิวิมล ไชยวงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
อีเมล์ : baifsasi@hotmail.com