กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : นาฏศิลป์
เบอร์โทรศัพท์ : 0623265336
อีเมล์ : tontoon.2508@gmail.com
ที่อยู่ :
10/181 หมี่10 หมู่บ้านการเคหะบึงพระ1 ต. บึงพระ อ. เมือง จ. พิษณุโลก
เครื่องราช : ทวิติตราภรณ์ช้างเผือก ท.ช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2532 ปริญญาตรี / คุรุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูพิบูลสงครามพิษณุโลก
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
บรรจุ 8 ตุลาคม 2533 โรงเรียนคลองปางวิทยาคม ต.กะปาง อ. ห้วยยอด จ. ตรัง อาจารย์1 ระดับ 3
8 ตุลาคม 2534 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ต. หนองปรือ อ. วังทอง จ. พิษณุโลก อาจารย์ 1 ระดับ 3
27 มกราคม 2547 โรงเรียนศรีนคร ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย อาจารย์ 1 ระดับ 5
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล