กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

นางอรัญญา ยงพันธ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

นายประกิต อยู่เชื้อ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 055652988

นางสาวเบญจวรรณ บ้านกล้วย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0827707224
อีเมล์ : benchawan202535@gmail.com