กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

นางอรัญญา ยงพันธ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

นายประกิต อยู่เชื้อ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวเบญจวรรณ บ้านกล้วย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1