กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวสุพินณา ตระกูลทิพย์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/7

นายเชื้อ พุทธา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางภิรมยา เกิดศรี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นายณัฐวุฒิพันธ์ ประเวศสกุล