กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ว่าที่ร้อยตรีเกริกชัย ปัญญาวัน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายพยนต์ พูลรักษ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางจามจุรี พูลรักษ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางศิริวรรณ วชิรเมธี

ว่าที่ร้อยตรีจตุรภัทร เดชงัด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวเบญจวรรณ ด้วงบาง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6