กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางจามจุรี พูลรักษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายพยนต์ พูลรักษ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางศิริวรรณ วชิรเมธี

ว่าที่ร้อยตรีเกริกชัย ปัญญาวัน

ว่าที่ร้อยตรีจตุรภัทร เดชงัด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 0878431431

นางสาวเบญจวรรณ ด้วงบาง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
เบอร์โทร : 0824099487
อีเมล์ : -