กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายปิยะวัฒน์ สุขโอ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเกียรตินิยม รสลือชา

นางสมรถ จาดแดง

นางเยาวลักษณ์ ตุมา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0861196568

นางสาวพัฐนันทน์ ธนภัทร์ทองกุล

นางสาวแพรวโพยม บุณยมณี

นายกิติศักดิ์ ทวิชาชาติ
ครู คศ.1

นายคัมภีร์ คมขำ

นายธนบดี อินทร์ชื่น