กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวชนิดา เสียงดัง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายปิยะวัฒน์ สุขโอ

นายเกียรตินิยม รสลือชา

นางสมรถ จาดแดง

นางเยาวลักษณ์ ตุมา

นางสาวพัฐนันทน์ ธนภัทร์ทองกุล

นางสาวแพรวโพยม บุณยมณี

นายกิติศักดิ์ ทวิชาชาติ

นายคัมภีร์ คมขำ

นายธนบดี อินทร์ชื่น