กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นางศุภิสรา หมวกทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุพรรณี อาจหาญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาววรรณา บุญประเสริฐ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายศุภชัย ตาทิพย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3