กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นางศุภิสรา หมวกทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -

นางสาวสุพรรณี อาจหาญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0819727596

นางสาววรรณา บุญประเสริฐ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายศุภชัย ตาทิพย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -

นางสงกรานต์ สงวนศรี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6