กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (อ่าน 289) 14 ก.ย. 65
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน ปี พ.ศ. 2563 (อ่าน 383) 01 ก.ค. 65
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 749) 01 ก.ค. 65
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (อ่าน 352) 01 ก.ค. 65
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-80 (ฉบับย่อ) (อ่าน 581) 01 ก.ค. 65
Mind-Map ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-80 (อ่าน 602) 01 ก.ค. 65
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังแห่งชาติฉบับที่ 12 ปี พ.ศ. 2560-64 (บทสรุป) (อ่าน 473) 01 ก.ค. 65
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-64 (อ่าน 613) 01 ก.ค. 65
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (อ่าน 243) 01 ก.ค. 65
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 1 อัพเดท) (อ่าน 177) 01 ก.ค. 65
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2 ปี 45) (อ่าน 192) 01 ก.ค. 65
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 3 ปี 53) (อ่าน 179) 01 ก.ค. 65
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 4 ปี 62) (อ่าน 172) 01 ก.ค. 65
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 (อ่าน 175) 01 ก.ค. 65
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (อ่าน 172) 01 ก.ค. 65
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 (อ่าน 170) 01 ก.ค. 65
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 (อ่าน 172) 01 ก.ค. 65
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 1) (อ่าน 180) 01 ก.ค. 65
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2 ปี 51) (อ่าน 175) 01 ก.ค. 65
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 3 ปี 53) (อ่าน 178) 01 ก.ค. 65
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 4 ปี 62) (อ่าน 174) 01 ก.ค. 65
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 (อ่าน 183) 01 ก.ค. 65
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 (อ่าน 172) 01 ก.ค. 65
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (อ่าน 184) 01 ก.ค. 65
ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการฯ พ.ศ. 2561 (อ่าน 183) 01 ก.ค. 65
ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย และออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 (อ่าน 184) 01 ก.ค. 65
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548 (อ่าน 188) 01 ก.ค. 65
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 (อ่าน 174) 01 ก.ค. 65