เอกสารประชาสัมพันธ์สำหรับครูและนักเรียน
ขอเชิญชมกิจกรรม "เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้" รูปแบบออนไลน์
แจ้งขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชาสัมพันธ์ ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
การปรับเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แนวทางการขออนุญาตใช้ลายมือชื่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของดการให้บริการยืมทะเบียนประวัติข้าราชการ (กพ.7)
แจ้งคำสั่งและข้อกำหนดของนายกรัฐมนตรีฯ , มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฯ , และประกาศจังหวัด เกี่ยวกับการดำเนินงานของส่วนราชการในสถานการณ์โควิด 19
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16
ชะลอการดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ. 2564
การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการรวมพลัง 1 ล้านคน จุดเทียน ช่วยชีวิต
การคัดเลือกพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เลื่อนการจัดอบรมครู โครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนและครูผู้สอน กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมครูผู้สอน ภายใต้หลักสูตร การสอนเพื่อการพัฒนาความสามารถการอ่านคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงของนักเรียน รหัสหลักสูตร 63001
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564
โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2564
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
การคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2564
การเปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นตำรวจชั้นประทวน
ประชาสัมพันธ์ การป้องกัน เฝ้าระวังเด็กจมน้ำก่อนปิดภาคเรียน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำเสียชีวิตช่วงฤดูร้อนและปิดภาคการศึกษา
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าเรียนต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา
แนวทางขั้นตอนดำเนินการจัดการร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยา ข้าราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดรับทราบข้อเท็จจริงในการสมัครเป็นสมาชิกขอความช่วยเหลือจากองค์กรหรือคณะบุคคล
มาตรการผ่อนปรนเงือนไขการชำระหนี้สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ของธนาคารออมสิน
ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอ "บ้านเมืองสุจริต"
การป้องกันการกระทำความผิดวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการอบรมออนไลน์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ