เอกสารประชาสัมพันธ์สำหรับครูและนักเรียน
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2564
ประกาศการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online และ On-Hand
ขอมอบแผ่นพับการขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ
การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด. 91 ปีภาษี 2563
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯที่ปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือหน่วยงานหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่บาดของโควิด 19
ประชาสัมพันธ์มหกรรมผ่อนปรนการชำระหนี้ครูและมาตรการให้กู้สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญฯ
การคัดเลือกพ่อตัวอย่าง ปีพุทธศักราช 2564
การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรางวัล พระพฤหัสบดี
การรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ ระก สามัคคีและสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ "เด็กอวด(ทำ)ดี"
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อลิ้นจี่ และเชื่อมโยงกระจายผลผลิตลิ้นจี่ จังหวัดพะเยา
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อกระเทียมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ขอเชิญชมกิจกรรม "เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้" รูปแบบออนไลน์
แจ้งขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชาสัมพันธ์ ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
การปรับเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แนวทางการขออนุญาตใช้ลายมือชื่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของดการให้บริการยืมทะเบียนประวัติข้าราชการ (กพ.7)
แจ้งคำสั่งและข้อกำหนดของนายกรัฐมนตรีฯ , มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฯ , และประกาศจังหวัด เกี่ยวกับการดำเนินงานของส่วนราชการในสถานการณ์โควิด 19
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16
ชะลอการดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ. 2564
การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการรวมพลัง 1 ล้านคน จุดเทียน ช่วยชีวิต
การคัดเลือกพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เลื่อนการจัดอบรมครู โครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนและครูผู้สอน กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมครูผู้สอน ภายใต้หลักสูตร การสอนเพื่อการพัฒนาความสามารถการอ่านคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงของนักเรียน รหัสหลักสูตร 63001
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564
โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2564
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
การคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2564