ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เกณฑ์ ITA2021 Word Document ขนาดไฟล์ 23.95 KB 121948
การยืนยัน Google 131582
บริหารงานวิชาการ
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 5 - 15 มกราคม 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 57.04 KB 146548
บันทึกข้อความขอลาออก PNG Image ขนาดไฟล์ 35.61 KB 146441
บริหารงานบุคคล
เกณฑ์อัตรากำลังครู ว23/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 146421