กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวนัยนา โพธิ์กระจ่าง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0895687317
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
75 หมู่ 7 ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
เครื่องราช : ทช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2540 กศ.ม. มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
15 พฤษภาคม 2506 โรงเรียนดาราพิทยาคม ครู 2
1 สิงหาคม 2540 โรงเรียนศรีนคร อาจารย์ 1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล