กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสงกรานต์ สงวนศรี
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0872066480
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 ค.บ.ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2553-ปัจจุบัน โรงเรียนศรีนคร พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล