คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายลภชัย พรมวิหาร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0956360696
อีเมล์ : lpromwiharn@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2558 ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณพิต สาชา บริหารการศึกษา นอร์ทเทิร์นวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นักคอมพิวเตอร์โครงการ
2556 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 อ.พบพระ จ.ตาก ครูผู้ช่วย
2559 โรงเรียนบ้านน้ำพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ครู
2563 โรงเรียนศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล