เอกสารประชาสัมพันธ์สำหรับครูและนักเรียน
ประชาสัมพันธ์สื่อ หนังสั้น ประกอบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัย
แจ้งคำสั่งและข้อกำหนดของนายกรัฐมนตรีฯ , มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สถานการณ์ฯ , และประกาศจังหวัด
ให้สถานศึกษาทำการเรียนการสอนระบบปกติ
โครงการอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 15
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T) รุ่นที
ป้ายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2564
คู่มือการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2564