fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
 
  สมัครสมาชิก
   
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu7:DataDetail1

                                                  

                โรงเรียนศรีนคร ตั้งอยู่เลขที่ 414 หมู่ 3 ตำบล ศรีนคร อำเภอ ศรีนคร จังหวัด สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64180
โทรศัพท์,โทรสาร 055 – 652988 email : snk.school@hotmail.com website www.snk.ac.th สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
                มีเขตพื้นที่บริการ 8 ตำบล 
                        -ในเขตพื้นที่บริการ 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลศรีนคร ตำบลคลองมะพลับ ตำบลหนองบัว
ตำบลน้ำขุม ตำบลนครเดิฐ 
                        -ในเขตพื้นที่นอกเขตบริการ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลคลองยาง ตำบลไร่อ้อย และตำบลคอรุม


                                        

                โรงเรียนศรีนครเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง ประเภทสหศึกษา เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในฝัน ตามโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่
1 ตุลาคม 2546 และได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ขนาดกลางประจำปีการศึกษา 2547 ในปี
พ.ศ. 2548 ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบในฝัน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเดือน
มีนาคมปี พ.ศ. 2550 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้คัดเลือกให้โรงเรียนศรีนครเป็นโรงเรียนต้นแบบ
โรงเรียนในฝันแกนนำการสร้างความเข้มแข็ง (โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีที่ใกล้บ้าน )

                วัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา นักเรียนมีคุณลักษณะเป็นคนดี มีวินัยมีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่เรียน
ใฝ่รู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร รักสิ่งแวดล้อมและความเป็นไทย สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

สัญลักษณ์โรงเรียน

                                                                          

                                                                                    ปราสาทลอยฟ้า

                
                    ปรัชญา การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม

                    คติพจน์ อตตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา ผู้รู้ย่อมฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ

                    คำขวัญ ประพฤติชอบ ประกอบความดี มีศิลธรรม ถือความสัตย์

                    สีประจำโรงเรียน ฟ้า – ขาว

                            สีฟ้า หมายถึง การศึกษา
                            สีขาว หมายถึง พระพุทธศาสนา

 
   
   

โรงเรียนศรีนคร  414 หมู่ 3 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180  โทร.055-652988
design by jutamattt email :
jutamattt@gmail.com


fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat