ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 เม.ย. 64 ถึง 17 พ.ค. 64 สถานศึกษาจัดหนังสือให้นักเรียนทุกคนทันก่อนเปิดภาคเรียน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
01 มี.ค. 64 ถึง 30 เม.ย. 64 สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือเรียน ส่งของ ตรวจรับ ตามโครงการและนโยบาย ปี 2564
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
19 ก.พ. 64 สพฐ.ประกาศรายชื่อหนังสือเรียนลงในบัญชี สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา รอบที่ 2
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
22 ม.ค. 64 สพฐ.ประกาศรายชื่อหนังสือเรียนลงในบัญชี สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา รอบที่ 1
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
01 ม.ค. 64 ถึง 28 ก.พ. 64 สพฐ. / สพท. / สถานศึกษาชี้แจงประชาสัมพันธ์
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์