นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
 
  สมัครสมาชิก
   
 

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
ที่เป็นตัวแทนแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ


ชมภาพกิจกรรม คลิก

กิจกรรมการสวนสนามของยุวกาชาด ประจำปี 2559

      เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด พร้อมด้วยยุวกาชาดโรงเรียนศรีนครร่วมกันเดินสวนสนามเนื่องในวันสถาปนายุวกาชาด 27 มกราคม ของทุกปี โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากการสวนสนามของยุวกาชาดแล้วยังมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด บริเวณโรงเรียนด้วย

 

ชมภาพกิจกรรม คลิก

บอกกล่าว..เรื่องราวทุนการศึกษา

         เดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีนักเรียนจากโรงเรียนศรีนคร ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิและหน่วยงานต่าง ๆ  
ดังต่อไปนี้ 
     1. เด็กชายวทัญญู  แหลมหลัก ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับ ปวส. จากมูลนิธิยุวพัฒน์ในปีการศึกษา 2559
     2. นางสาวเกศราภรณ์  โรยสูงเนิน  ได้รับทุนการศึกษาจากชมรมพนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
     3. นางสาวชนากานต์  ทรวงประเสริฐ   ได้รับทุนการศึกษาจากชมรมพนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
     4. เด็กหญิงศิริภัค  ชูเชิด   ได้รับทุนการศึกษาจากชมรมพนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
     5. เด็กหญิงชลาลัย  ชุ้นเกษา   ได้รับทุนการศึกษาจากชมรมพนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

      

 โรงเรียนศรีนครร่วมกิจกรรมวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

             วันที่ 17 มกราคม 2559 นักเรียนโรงเรียนศรีนครร่วมกิจกรรมวันพ่อขุนรามคำแหง ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

http://www.siamvip.com/ManageFiles/http://www.siamvip.com/ManageFiles/FileUploads/snk/imgUploads/11059604_907010822719711_5218398751144377022_n.jpg

>>คลิกชมภาพเพิ่มเติม<<


โรงเรียนศรีนคร ทำบุญต้อนรับศักราชใหม่ 2559
                            
                                                                                        
             เนื่องด้วยศิษย์โรงเรียนศรีนคร รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2512 ม.ศ.3/ก โดยมี นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ
เป็นประธานรุ่น ได้บริจาคเงินให้กับโรงเรียนศรีนคร เพื่อจัดสร้างซุ้มพระประจำโรงเรียน เมื่อวันที่ 23 กุมพาพันธ์ 2558 ณ บริเวณทางเข้าหน้าประตูโรงเรียน

                                            
>>> ชมภาพกิจกรรมเพิมเติม <<<                                                       


                                                          

                                                        

กิจกรรมร่วมกับชุมชน : แนะแนวศึกษาต่อให้กับโรงเรียนประถมในเขตบริการ

          ผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักเรียน ออกแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตบริการของโรงเรียนศรีนคร ระหว่างวันที่ 7 - 11 มีนาคม 2559

        

        

กิจกรรมร่วมกับชุมชน : กฐินพระราชทาน วัดราษฎ์ศรัทธาธรรมพระอารามหลวง

           วันที่ 21 พ.ย. 2558 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนศรีนคร ร่วมงานกฐินพระราชทาน ณ วัดราษฎ์ศรัทธาธรรมพระอารามหลวง

 http://www.siamvip.com/ManageFiles/http://www.siamvip.com/ManageFiles/FileUploads/snk/imgUploads/S__140263447.jpg       

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์   
 
 

                                                                              

 

งานประกาศเกียรติคุณโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                                                                                                                    

          โรงเรียนศรีนคร ได้รับมอบเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในงานประกาศเกียรติคุณโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย ซึ่งโรงเรียนศรีนคร มีผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
           1. สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 33.09
           2. สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 18.58
           3. สาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 28.99
           4. สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 51.22


นายสุทธิ อาดูร
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร

 

 

  นายนิรันดร์  ฤทธิ์ขันธ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร
  
 

  

 

 

 

กิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาโรงเรียนและชุมชน

 
เป็นการจัดกิจกรรมให้นักเรียน
  ได้มีจิตอาสาเพื่อกระตุ้นให้แต่ละคน
  ได้ลุกขึ้นมาทำความดีกันเพื่อโรงเรียน
  และชุมชนของเราจะได้ งดงาม สะอาด
  และ เรียบร้อยยิ่งขึ้น

 

 

 
 
   
   

โรงเรียนศรีนคร  414 หมู่ 3 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180  โทร.055-652988
design by jutamattt email :
jutamattt@gmail.com