นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 

Update!  ประกาศผลสอบสังคม 58.pdf
Update!  ประกาศผลสอบอังกฤษ 58.pdf

 

New!   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ.pdf
New!   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ(อังกฤษ).pdf

 

ตัวอย่างรายงานประเมินตนเองด้านคุณภาพผู้เรียน  file 1.doc
ตัวอย่างหน้าปกการประเมินตนเองด้านคุณภาพผู้เรียน file 2.docx
ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงาน file 3.docx

 

 ประกาศโรงเรียนศรีนครรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป     
download file  ประกาศสังคม58.pdf

ประกาศโรงเรียนศรีนครรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
download file  ประกาศอังกฤษ58.pdf

 

 


โรงเรียนศรีนคร ทำบุญซุ้มพระบริเวณหน้าโรงเรียน
                            
                                                                                        
             เนื่องด้วยศิษย์โรงเรียนศรีนคร รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2512 ม.ศ.3/ก โดยมี นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ เป็นประธานรุ่น ได้บริจาคเงินให้กับโรงเรียนศรีนคร เพื่อจัดสร้างซุ้มพระประจำโรงเรียน เมื่อวันที่ 23 กุมพาพันธ์ 2558 ณ บริเวณทางเข้าหน้าประตูโรงเรียน
                                            
>>> ชมภาพกิจกรรมเพิมเติม <<<
                    
                                  

                                                          

                                                        

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
                                                

          โรงเรียนศรีนคร นำโดย นายสุทธิ อาดูร ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีนครเมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2557
                                                        

 


กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนศรีนคร 
                                                                                                               

 

 
 
          ในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสุนทรภู่ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นกวีเอกของโลก เนื่องจากมีผลงานทางวรรณกรรมที่สำคัญมากมายหลายอย่างที่สืบทอดเป็นมรดกทางวรรณคดี และวันนี้ยังเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกอีกด้วย ทางโรงเรียนศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย จึงได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดขึ้นในที่ 26 มิถุนายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
           1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมทักษะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
           2. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนในการแสวงหาความรู้ได้อย่างหลากหลาย 
           3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติและผลงานวรรณกรรมของกวีเอกสุนทรภู่
           4. เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด รวมทั้งได้รับทราบถึงพิษภัยของยาเสพติดที่มีต่อตนเองและสังคม                                                                                                          
 
 
 

กิจกรรมเดินรณรงค์การป้องกันและต่อต้านยาเสพติด  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26  มิถุนายน 2557                                                                                                

งานประกาศเกียรติคุณโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                                                                                                                    

          โรงเรียนศรีนคร ได้รับมอบเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในงานประกาศเกียรติคุณโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย ซึ่งโรงเรียนศรีนคร มีผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
           1. สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 33.09
           2. สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 18.58
           3. สาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 28.99
           4. สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 51.22


 

นายสุทธิ อาดูร
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร

 

นายธรรมศาสตร์ ธรรมไชย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร
 
 

 

 

กิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาโรงเรียนและชุมชน

 
เป็นการจัดกิจกรรมให้นักเรียน
  ได้มีจิตอาสาเพื่อกระตุ้นให้แต่ละคน
  ได้ลุกขึ้นมาทำความดีกันเพื่อโรงเรียน
  และชุมชนของเราจะได้ งดงาม สะอาด
  และ เรียบร้อยยิ่งขึ้น

 

 
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>>
 
 
 
   
   

โรงเรียนศรีนคร  414 หมู่ 3 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180  โทร.055-652988
design by jutamattt email :
jutamattt@gmail.com