เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 
  

ประกาศโรงเรียนศรีนคร เรื่อง ยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมแบบ สปช. 604/45 จำนวน 1 หลัง
  
 >>> ประกาศโรงเรียนศรีนคร เรื่อง ยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมแบบ สปช 604 จำนวน 1 หลัง.pdf
 
ประกาศโรงเรียนศรีนคร เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมแบบ สปช. 604/45 จำนวน 1 หลัง
โรงเรียนศรีนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมแบบ สปช. 604/45 จำนวน 1 หลัง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

>>> ประกาศโรงเรียนศรีนคร สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมแบบ สปช.pdf    <<<


>>> พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน <<<
>>>พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู<<<

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
          โรงเรียนศรีนคร นำโดย นายสุทธิ อาดูร ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีนคร เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2557กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนศรีนคร 
          ในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสุนทรภู่ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นกวีเอกของโลก เนื่องจากมีผลงานทางวรรณกรรมที่สำคัญมากมายหลายอย่างที่สืบทอดเป็นมรดกทางวรรณคดี และวันนี้ยังเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกอีกด้วย ทางโรงเรียนศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย จึงได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดขึ้นในที่ 26 มิถุนายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
           1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมทักษะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
           2. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนในการแสวงหาความรู้ได้อย่างหลากหลาย 
           3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติและผลงานวรรณกรรมของกวีเอกสุนทรภู่
           4. เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด รวมทั้งได้รับทราบถึงพิษภัยของยาเสพติดที่มีต่อตนเองและสังคม
กิจกรรมเดินรณรงค์การป้องกันและต่อต้านยาเสพติด  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26  มิถุนายน 2557

งานประกาศเกียรติคุณโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
          โรงเรียนศรีนคร ได้รับมอบเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในงานประกาศเกียรติคุณโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย ซึ่งโรงเรียนศรีนคร มีผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
           1. สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 33.09
           2. สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 18.58
           3. สาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 28.99
           4. สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 51.22


 

  นายสุทธิ อาดูร
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร

นายธรรมศาสตร์ ธรรมไชย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร


กิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาโรงเรียนและชุมชน


เป็นการจัดกิจกรรมให้นักเรียน
  ได้มีจิตอาสาเพื่อกระตุ้นให้แต่ละคน
  ได้ลุกขึ้นมาทำความดีกันเพื่อโรงเรียน
  และชุมชนของเราจะได้ งดงาม สะอาด
  และ เรียบร้อยยิ่งขึ้น


ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>>
 
   
   

โรงเรียนศรีนคร  414 หมู่ 3 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180  โทร.055-652988
design by jutamattt email :
jutamattt@gmail.com